Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการฝึกอบรมการผลิตผักปลอดภัยและเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
สถานที่ : ณ โรงเรียนสถาพรวิทยา จังหวัดนครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 20-04-2559เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดโครงการฝึกอบรม "การผลิตผักปลอดภัยและเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักจากวัตถุดิบในท้องถิ่น" ภายใต้กิจกรรม "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสิ่งแวดล้อม" โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์เพื่อรับวิกฤตภัยแล้ง โดยนักวิชาการ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่จำนวนมาก เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2559
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140