Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการฝึกอบรมนักวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินในรูปแบบ “STEM EDUCATION” ปี 2559
สถานที่ : ณ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 18-05-2559เวลา : 08.45 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมนักวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินในรูปแบบ “STEM EDUCATION” เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางดิน จัดโดยภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง สสวท. มหาวิทยาลัย และโรงเรียน ในการพัฒนาศักยภาพการคิดและการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางดินของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140