Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ภาควิชาปฐพี-อบรมทรัพยากรดินกับการเกษตร เทคนิคการวิเคราะห์ดินภาคสนามแบบรวดเร็ว และการผลิตปุ๋ย
สถานที่ : หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 (นพค. 34) สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
จัดเมื่อวันที่ : 16-05-2559เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมทั้งคณะผู้เชี่ยวชาญประจำภาควิชา ได้รับเชิญจากกองงาน หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการอบรมทรัพยากรดินกับการเกษตร เทคนิคการวิเคราะห์ดินภาคสนาม แบบรวดเร็ว และการผลิตปุ๋ยชนิดต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาดิน ให้แก่ทหารสังกัดหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 (นพค. 34) สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
-------------------------------
แหล่งที่มา :
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
วันที่ 18 พค. 59
นพค. 34 กับการแกัไขปัญหาดิน ตามแนวพระราชดำริ ด้วยความร่วมมือกับ กองงาน หนึ่งใจ ช่วยเหลือเกษตรกร และ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มก.
http://m.manager.co.th/Local/detail/9590000050246
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140