Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะเนื้อแบบครบวงจรฯ
สถานที่ : ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางสัตวศาสตร์ (บ้านดิน) /ฟาร์มแพะ ของภาควิชาสัตวบาล /ศิริขวัญฟาร์มแพะ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 30-05-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2559 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินกิจกรรม "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะเนื้อแบบครบวงจรโดยการผลิตพืชอาหารหมัก/ปุ๋ยหมักเพื่อใช้ภายในฟาร์มและเชิงพาณิชย์" ภายใต้โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ในจังหวัดนครปฐม จำนวน 25 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140