Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนยุทธศาสตร์และนำสู่การปฏิบัติ"
สถานที่ : ณ โรงแรมเฟลิกซ์ วิเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 27-06-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2559 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนยุทธศาสตร์และนำสู่การปฏิบัติ" ให้แก่บุคลากรศูนย์ จำนวน 42 คน เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140