Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมหารือเพื่อจัดทำหลักสูตร Joint Degree Program ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับ Nagoya niversity
สถานที่ : ณ ห้อง 1014 ชั้น 10 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
จัดเมื่อวันที่ : 27-06-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจากบัณฑิตวิทยาลัย และ คณะผู้บริหารคณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน เข้าประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจาก Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University ในการประชุมหารือเพื่อจัดทำหลักสูตร Joint Degree Program ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140