Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเกษตรอำเภอกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 29-06-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินกิจกรรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน” ภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในจังหวัดนครปฐม จำนวน 30 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140