Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการประชุมบุคลากรงานบริการการศึกษา
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเสรีสมพร-ทรัพยสาร
จัดเมื่อวันที่ : 29-06-2559เวลา : 13.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ฝ่ายการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุบผา คงสมัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา จัดโครงการประชุมบุคลากรงานบริการการศึกษา เพื่อให้รับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงฝ่ายการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2559 และระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140