Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน-การขยายพันธุ์พืช
สถานที่ : ณ โรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง อ.บางเลน จ.นครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 10-07-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 คณาจารย์ และนักวิชาการเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล หัวหน้าโครงการ ได้นำความรู้เกี่ยวกับ การขยายพันธุ์พืช (ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง ติดตา) มะกรูด มะนาว มะม่วง และสมโอ ในช่วงเข้าฤดูฝน ไปถ่ายทอดให้กับผู้สนใจ ณ โรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง(โรงเรียนสถาพรวิทยา) อ.บางเลน จ.นครปฐม ภายใต้โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 50 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140