Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าวและเครื่องสีข้าวขนาดเล็กฯ-ไนจีเรีย
สถานที่ : ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 11-07-2559เวลา : 13.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 11-29 กรกฎาคม 2559 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าวและเครื่องสีข้าวขนาดเล็กระดับชุมชน ต้นแบบ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ให้แก่ผู้แทนนักวิชาการเกษตรของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย จำนวน 9 คน ให้มีความรู้และทักษะในการใช้ บำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในการเพาะปลูกข้าว เครื่องสีข้าวและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรและเกษตรกรของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียต่อไป ภายใต้การดำเนิน การศึกษาและแนวทางความร่วมมือโครงการจัดตั้งโรงสีข้าวระดับชุมชนต้นแบบในรัฐไนเจอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ระยะที่ 3
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140