Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
สถานที่ : ณ ลานชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 21-07-2559เวลา : 07.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนิสิตใหม่ และมีการอภิปรายหัวข้อ “บทบาทมหาวิทยาลัยและผู้ปกครอง ต่อการศึกษา และการดำเนินชีวิตของนิสิต” ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จากนั้นเป็นการพบผู้ปกครองระดับคณะ ซึ่งคณะเกษตร กำแพงแสน จัดให้มีการชมวีดิทัศน์แนะนำคณะฯ พิธีกรแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์คณะฯ ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนิสิตใหม่ จากนั้น เป็นการร่วมกันชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการเรียนการสอน โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และกิจกรรมนิสิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ท่านผู้ปกครองทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ การดำรงชีวิตของนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน และตอบข้อซักถาม โดย ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ปกครองนิสิตใหม่ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวนกว่า 400 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140