Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559
สถานที่ : ณ ศูนย์เรียนรวม 2
จัดเมื่อวันที่ : 27-07-2559เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. - 5 ส.ค.59 ฝ่ายการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน จัด โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140