Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นิทรรศการของภาควิชาเกษตรกลวิธาน ในงาน Thailand Industry Expo 2016
สถานที่ : ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
จัดเมื่อวันที่ : 29-07-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 พณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2016 (26 - 31 กรกฎาคม 2559) และได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
-------------------------------------------
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ท่านรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหรรม ดร.อรรชกา ศรีบุญเรือง ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ในงาน Thailand Industry Expo 2016
-------------------------------------------
โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ และ รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับนิทรรศการด้านเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์ด้านการเกษตร โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140