Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย เพื่อต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วปอ.
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 03-08-2559เวลา : 09.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 3 สิงหาคม 2559 คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย เพื่อต้อนรับ พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 วปอ. สถาบันวิขาการป้องกันประเทศ ร่วม 200 คน ในการเข้ารับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ และเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยได้เข้าฟังการบรรยายเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร และฟังการบรรยายเกี่ยวกับกิจการของศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์ (บ้านดิน) โดยมี ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ให้การต้อนรับ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140