Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการถอดความรู้การบริหารงานวิจัย
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเสรีสมพร-ทรัพยสาร
จัดเมื่อวันที่ : 29-07-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการถอดความรู้การบริหารงานวิจัย ภายใต้โครงการเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และ บุคลากร ด้านงานวิจัย เพื่อให้รับทราบแนวทางการผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการนานาชาติที่มีค่าความถี่ของการอ้างอิงในระดับสูง และรับทราบแนวทางการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติในมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบรรณาธิการวารสาร โดยได้รับเกียนรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ) เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 29 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140