Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการอบรมพัฒนางาน/กระบวนงาน สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องเอนกประสงค์
จัดเมื่อวันที่ : 04-08-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการอบรมพัฒนางาน/กระบวนงาน สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน ให้กับบุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนา และปรับปรุงกระบวนงาน และสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการพัฒนางาน และปรับปรุงกระบวนงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 38 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140