Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 15-08-2559เวลา : 16.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 มีการแนะนำคณาจารย์ประจำภาควิชาต่างๆ จากนั้น ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ การแนะนำแนวทางและแผนการศึกษา โดย ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แนะนำโครงการกิจกรรมนิสิต และกฎระเบียบสำหรับนิสิต โดย อ.ดร. ปิยะณัฏฐ์ ผกามาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ แนะนำโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ โดย นางสาวลลิดา มะศิริ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140