Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี
สถานที่ : ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
จัดเมื่อวันที่ : 15-07-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดินและการวิเคราะห์สมบัติของดิน ให้กับ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140