Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ “ตำราคุณภาพฯ”
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน
จัดเมื่อวันที่ : 05-08-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ในการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 “การผลิตบัณฑิตเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21” ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับคณาจารย์และคณบดีในโครงการ “ตำราคุณภาพเพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดยมีตำราที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการดังกล่าวฯ จำนวน 9 เล่ม และ 2 ใน 9 เล่ม มาจากคณาจารย์ของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร และ คณะเกษตร กำแพงแสน ดังนี้ 1. ธาตุอาหารพืช โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ โอสถสภา และ 2. มลพิษทางดิน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงดาว เขาแก้ว นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ได้ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140