Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อาจารย์และนิสิต Tokyo University เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 19-08-2559เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต Tokyo University of Agriculture (TUA) จำนวน 17 คน จากโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรี กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับคณะ และเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการสร้างโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์) คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140