Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสืบสานตำนานเกษตร(ประเพณีการดำนา) ประจำปีการศึกษา 2559
สถานที่ : ณ ฟาร์มเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 21-08-2559เวลา : 07.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 21 สิงหาคม 2559 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “สืบสานตำนานเกษตร(ประเพณีการดำนา) ประจำปีการศึกษา 2559” เพื่อให้นิสิตใหม่มีประสบการณ์ในการดำนา ได้รับความรู้พื้นฐานและมีทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์กับนิสิต และระหว่างนิสิตรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ตลอดจนความภาคภูมิใจแก่นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน โดย นายภูริ วิชญ์โอฬาร ประธานโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มอบกล้าข้าวพันธุ์ปิ่นเกษตร 1 แก่ตัวแทนนิสิตชายและหญิงชั้นปีที่ 1 และดำนาปลูกข้าวร่วมกับคณาจารย์และนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140