Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการเกษตรกำแพงแสนรวมใจน้อมศิระสักการะองค์พระปฐมเจดีย์
สถานที่ : ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 28-08-2559เวลา : 07.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการ "เกษตรกำแพงแสนรวมใจน้อมศิระสักการะองค์พระปฐมเจดีย์" เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดนครปฐม เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ก่อนออกเดินทาง นายจีรศักดิ์ อุดมปรีชา นิสิตประธานโครงการกล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ปิยะณัฏฐ์ ผกามาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ให้โอวาท และเปิดโครงการ บริเวณสนามหญ้าหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน
จากนั้นได้เดินทางไปสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ ยังวัดพระปฐมเจดีย์ มีกิจกรรมการบรรยายประวัติความเป็นมาขององค์พระปฐมเจดีย์ โดยพนักงานสันทนาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำวัดพระปฐมเจดีย์ การบำเพ็ญประโยชน์ของนิสิตโดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณวัด ทั้งยังนำผลิตผลและผลิตภัณฑ์ จากคณะเกษตร กำแพงแสน มาจำหน่ายในราคาทุน ได้แก่ ไข่ไก่สด เมล่อนสีทอง ผักสดปลอดสารพิษ เชื้อไตรโคเดอร์มา และชิมฟรีเนื้อโคขุนพันธุ์กำแพงแสน จาก KU beef โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1 พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวราว 500 คน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2559
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140