Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 10
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 03-09-2559เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ “ค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 10” จัดขึ้นโดยคณะเกษตร กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2559 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ และอาจารย์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 63 คน จากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความสำคัญของการเกษตร ผู้ประกอบการทางการเกษตร นักเกษตร และวิทยาศาสตร์เกษตร มุ่งที่จะให้เห็นแนวทางการประกอบอาชีพที่ไม่ใช่เฉพาะทำการเกษตรในมิติเดิมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นการเปิดมุมมองให้เยาวชนหันมาเป็นนักคิด นักวิทย์ นักบริหารการเกษตร รวมทั้งเป็นนักเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ณ คณะเกษตร กำแพงแสน ทั้งยังไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140