Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมโครงการ ปลูกต้นยางนา เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9,999 ต้น
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 03-09-2559เวลา : 07.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา บุคลากร และนิสิต ร่วมโครงการ “ปลูกต้นยางนา เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9,999 ต้น” เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เฉลิมพระชันษา 5 รอบ 60 ปี ในปี 2560 ด้วยการ “ปลูกต้นยางนา 9,999 ต้น” ในวิทยาเขตกำแพงแสน ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ด้านประตูชลประทาน)

โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้และวางพานพุ่ม พร้อมถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี กล่าวเปิดโครงการ และปลูกต้นยางนา จำนวน ๑ ต้น เป็นปฐมฤกษ์ จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิการบดี รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขกร่วมงาน ผู้แทนจากกรมป่าไม้ บุคลากร นิสิต และนักเรียน ร่วมกันปลูกต้นยางนา

หลังจากการปลูกต้นยางนา นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมวิทยาเขต โดยเข้าเยี่ยมชมอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

นิสิตคณะต่างๆ ยังได้บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ในวิทยาเขต สำหรับนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับมอบหมายให้ ทำความสะอาดบริเวณรอบสระพระพิรุณ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140