Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการ “เปิดบ้านเกษตร กำแพงแสน สู่ดินแดนวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งแผ่นดิน (Open house)"
สถานที่ : ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ และ คณะเกษตร กำแพงแสน ในวันที่ 6 กันยายน 2559
จัดเมื่อวันที่ : 06-09-2559เวลา : 08.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดโครงการ “เปิดบ้านเกษตร กำแพงแสน สู่ดินแดนวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งแผ่นดิน (Open house)” จัดโดยคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อเป็นการเปิดมุมมองด้านการเรียนการสอน และเสริมสร้างความเข้าใจในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต และอาจารย์ จำนวน 86 คน 15 โรงเรียน จาก 8 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ปทุมธานี กาญจนบุรี นครปฐม ชัยนาท สมุทรสาคร ราชบุรี และเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140