Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบต.หัวถนน เข้ารับการฝึกอบรมด้านดิน และศึกษาดูงานโดมแมลง/โรงสีธัญโอสถ
สถานที่ : ณ ภาควิชาปฐพีวิทยา, ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ภาควิชากีฏวิทยา และ โรงสีธัญโอสถ/แปลงทดลองการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
จัดเมื่อวันที่ : 06-09-2559เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เข้ารับการฝึกอบรมด้านดินเพื่อการผลิตพืช/ปฏิบัติการตรวจสอบดินแบบรวดเร็ว ณ ภาควิชาปฐพีวิทยา เยี่ยมชมอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ภาควิชากีฏวิทยา และศึกษาดูงาน ณ โรงสีธัญโอสถ/แปลงทดลองการปรับปรุงพันธุ์ข้าว คณะเกษตร กำแพงแสน ในวันที่ 6 กันยายน 2559
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140