Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม” หลักสูตรที่2
สถานที่ : ณ ห้องเอนกประสงค์
จัดเมื่อวันที่ : 18-08-2559เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปฏิบัติการลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม” หลักสูตรที่ 2 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานเบื้องต้นเพื่อให้บุคลากรได้รู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงานภายในหน่วยงานและสร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม กล่าวเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา สีมันตร รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา วิทยากรโดย อาจารย์นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม และนายอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ วิศวกรชำนาญการ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 56 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140