Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Okayama University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน และ บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำกัด
จัดเมื่อวันที่ : 07-09-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 7 กันยายน 2559 ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ให้การต้อนรับ นิสิตจาก Okayama University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 คน จากโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนิสิต เพื่อการพัฒนาทางด้านการเกษตร และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ โดยนำเข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ภาควิชากีฏวิทยา, สวนกล้วยไม้ไพบูลย์ไพรีพ่ายฤทธิ์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน และ บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำกัด
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140