Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นิสิต ร่วมกิจกรรม “มองโลกกว้างกับพี่เกษตร ครั้งที่ 2”
สถานที่ : ณ ห้อง 302 อาคารศูนย์เรียนรวม 3
จัดเมื่อวันที่ : 04-11-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมกิจกรรม “มองโลกกว้างกับพี่เกษตร ครั้งที่ 2” จัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน มีวิทยากรโดย พี่ประสงค์ ทองสุขประสงค์ KU 42 (พี่มัด) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำ Hill Training & Development เพื่อให้น้องนิสิตได้เข้าใจการที่ได้เข้ามาเรียน และแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนเห็นทิศทางในอนาคตของตนเองหลังจากจบออกไป ณ ห้อง 302 อาคารศูนย์เรียนรวม 3
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140