Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผู้อบรมหลักสูตร การผลิตผัก เข้าศึกษาดูงาน ด้าน Smart Farm กว.
สถานที่ : ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
จัดเมื่อวันที่ : 02-11-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน นำผู้อบรมหลักสูตร การผลิตผัก จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้าน Smart Farm ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน กำแพงแสน โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน กำแพงแสน และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ บรรยาย และนำชมระบบสมาร์ทฟาร์ม และเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140