Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บุคลากรเข้ารับรับรางวัลเกียรติยศ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม
สถานที่ : ณ ห้องไทรเงิน กระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
จัดเมื่อวันที่ : 09-05-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
นางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับรางวัลเกียรติยศ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม ในผลงาน “การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบแดงกำแพงแสน” จาก ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องไทรเงิน กระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=1665
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140