Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านบริหารจัดการ  
[ 19-09-2560 ]การนำเสนอวิสัยทัศน์และการตอบคำถามของผู้สมัครใจเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 08-09-2560 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
[ 29-08-2560 ]ต้อนรับนายกสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการสภา และผู้บริหาร มก. ในการเข้าเยี่ยมชมและประชุมปรึกษา
[ 18-08-2560 ]การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 19-07-2560 ]ร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พบประชาคมกำแพงแสน ครั้งที่ 2
[ 19-06-2560 ]ประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3-2560
[ 16-05-2560 ]MOU ทางวิชาการในการพัฒนาเยาวชนเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer
[ 04-05-2560 ]การวางแผนการปฏิบัติงานและจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน-สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
[ 02-05-2560 ]ประชุมเตรียมงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560
[ 27-04-2560 ]การวางแผนการปฏิบัติงานและจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน-สายวิชาการ
[ 19-04-2560 ]ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานและจัดทำข้อตกลงงานสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 16-03-2560 ]MOU ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโภชนาการสัตว์และสุขภาพสัตว์
[ 08-03-2560 ]กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับพันธุ์สัตว์
[ 23-02-2560 ]ประชุมการจัดการความรู้ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 10-02-2560 ]MOA การผลิตและการพัฒนาทางด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร
 
หน้า 9 / 11 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140