Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านบริหารจัดการ  
[ 05-05-2565 ]หารือความร่วมมือด้านการวิจัยในพื้นที่วิกฤต (สถานีวิจัยกาญจนบุรี)
[ 30-03-2565 ]นำเสนอแนวคิดการจัดการความรู้ ในโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Pitching Day
[ 28-03-2565 ]ประชุมและสำรวจพื้นที่ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ
[ 10-03-2565 ]ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดินระยะ 5 ปี
[ 28-02-2565 ]เยี่ยมชมกิจกรรมโดมแมลง
[ 22-02-2565 ]พบบุคลากรบุคลากรของภาควิชากีฏวิทยา เพื่อหารือแนวทางการปรับโครงสร้างฯ
[ 21-02-2565 ]พบบุคลากรบุคลากรของภาควิชาโรคพืช เพื่อหารือแนวทางการปรับโครงสร้างฯ
[ 18-02-2565 ]พบบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เพื่อหารือแนวทางการปรับโครงสร้างฯ
[ 15-02-2565 ]ประชุมหารือความร่วมมือการวิจัยและพัฒนา ด้านmodern trade
[ 14-02-2565 ]ร่วมพิธีเปิดศูนย์โครงการสร้างเสริมสุขภาพ มก.กพส. และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ
[ 10-02-2565 ]ประชุมหารือกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ กับศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
[ 05-02-2565 ]เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
[ 09-12-2564 ]พิธีลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยนวัตกรรมอาหารสัตว์
[ 24-11-2564 ]รับมอบ โปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office จาก Kingsoft Office Software Corporation Limited
[ 12-11-2564 ]ร่วมประชุมเพื่อเสนอความก้าวหน้าโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU GROW)
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140