Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านบริหารจัดการ  
[ 27-06-2559 ]สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนยุทธศาสตร์และนำสู่การปฏิบัติ"
[ 24-06-2559 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การผลิตไก่เนื้อในระบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
[ 21-06-2559 ]คณะผู้บริหารเยี่ยมชมสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
[ 07-06-2559 ]ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา และ กรรมการสภา มก. และร่วมชี้แจงยุทธศาสตร์คณะฯ
[ 06-06-2559 ]บรษัท โตโยต้า (ประเทศญี่ปุ่น) เข้าหารือความร่วมมือการวิจัยด้านอ้อยกับภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 02-06-2559 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกล้วยไม้ในทุกมิติ
[ 25-05-2559 ]ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ร่วมหารือการจัดงาน Thailand Tractor and machinery 2016
[ 00-00-0000 ]รับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ครั้งที่ 2
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140