Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านบริหารจัดการ  
[ 19-02-2561 ]การปรึกษาหารือเรื่องโครงการวิจัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
[ 08-02-2561 ]โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 01-02-2561 ]ประชุมปรึกษารือ เรื่อง มาตรฐานการส่งออกสมุนไพรกวาวเครือขาว sardi 190 ฯ
[ 29-01-2561 ]คณะผู้บริหาร พบผู้ว่าราชการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และเกษตรจังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมปรึกษาหารือ
[ 25-01-2561 ]คณะผู้บริหารเข้าพบ ผอ. อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม เพื่อปรึกษาหารืองานด้านบริการวิชาการ
[ 20-01-2561 ]โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 27-12-2560 ]ผอ. โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน เข้าพบคณบดีขอความอนุเคราะห์และปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
[ 26-12-2560 ]ผู้แทน บริษัท เจียไต๋ จำกัด มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 20-12-2560 ]สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมหารือแนวทางการร่างหลักสูตร Young smart farmer online
[ 14-12-2560 ]คณบดี เข้าพบท่านรองวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อหารือเรื่องการบริหารคณะ
[ 12-12-2560 ]โครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 02-12-2560 ]พิธีเปิดนิทรรศการโรงเรือนปลูกพืชสาธิต 4.0 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 01-12-2560 ]ร่วมจัดแสดงผลงานเพื่อ PR งานเกษตรกำแพงแสน'60 ในรายการ “NBT มีคำตอบ" ออกอากาศทางช่อง NBT
[ 15-11-2560 ]ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 21
[ 08-11-2560 ]คณบดีพบบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140