Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านบริหารจัดการ  
[ 21-09-2563 ]ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด เข้าประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านบริหาร
[ 10-09-2563 ]การประชุมขับเคลื่อนศูนย์ AIC ในพื้นที่ เขต 2
[ 07-08-2563 ]ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มก.
[ 05-08-2563 ]รับการตรวจประเมินมาตรฐานแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ภาควิชาสัตวบาล
[ 03-08-2563 ]คณบดีร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
[ 02-07-2563 ]โครงการผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน พบผู้บริหารส่วนงาน คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 27-03-2563 ]คณะเกษตร กำแพงแสน จัดให้มีถังทิ้งหน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกัน ไวรัสโควิด-19
[ 16-01-2563 ]โครงการพัฒนาระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 (การตรวจติดตามและรักษาระบบ ISO)
[ 07-01-2563 ]โครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน รายงานประจำปี 2562
[ 19-12-2562 ]Mr. Pak Won Sik, National project coordinator, breeder และคณะ เข้าพบคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 28-11-2562 ]เข้ารับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
[ 11-11-2562 ]ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงินบัญชีและพัสดุ
[ 18-09-2562 ]ประชุมการจัดการจัดทำโครงการเสนอของบประมาณผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
[ 17-09-2562 ]รับการตรวจประเมินรับรองระบบ ISO ขั้นตอนที่ 2
[ 09-09-2562 ]ภาควิชาสัตวบาลเข้าปรึกษาหารือกับผู้ว่าฯ นครปฐม มุ่งพัฒนาไก่ลูกผสมตะเภาทองเกษตรศาสตร์
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140