Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับพันธุ์สัตว์
สถานที่ :
จัดเมื่อวันที่ : 08-03-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 8 มีนาคม 2560 คณะกรรมการจากสำนักงานเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับพันธุ์สัตว์ และเก็บตัวอย่างจากพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อ โดยมีเจ้าหน้าที่ฟาร์มโคเนื้อ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์)
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140