Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สอบประเมิน GTCC Final Examination ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ สาขาวิชาพืชศาสตร์
สถานที่ : ณ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 15-03-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2560 ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับโครงการเยอรมัน – ไทยเพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ภายใต้การดำเนินงานของหอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้จัดให้มีการสอบประเมิน GTCC Final Examination ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ สาขาวิชาพืชศาสตร์ที่เข้ารับการฝึกอาชีพกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด จำนวน 37 คน ณ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140