Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดี และการสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะเกษตรกำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
จัดเมื่อวันที่ : 10-05-2560เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 หน่วยกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “สร้างเสริมคุณลักษณะที่ดี และการสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะเกษตรกำแพงแสน (อบรมบุคลิกภาพ)” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะและทำตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางให้นิสิตเสริมสร้างมิตรภาพดำรงชีวิตอยู่และปฏิบัติภารกิจที่จะต้องกระทำต่อไป โดย อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รองคณะบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานโครงการ กิจกรรม ได้แก่ อบรม “เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การตอบคำถาม และบุคลิกภาพสำหรับการสมัครงาน” โดย คุณาชยากร โล่ห์ทองคำ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) “อบรมเทคนิคการแต่งหน้า” โดย ทีมงาน วิคตอเรีย แจ็คสัน / ทีมงาน บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ “อบรมการเขียน CV” โดย คุณกฤตภาส ณ พัทลุง SUPER RESUME ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140