Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรระดับประเทศ ประจำปี 2560
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 05-07-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรระดับประเทศ ประจำปี 2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บัญชาการตำรวจ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เฝ้าฯ รับเสด็จ
สำหรับการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรระดับประเทศ ประจำปี 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2560 ภายใต้แนวคิด "ฉันภูมิใจที่เป็นยุวเกษตรกร" หรือ "I'm proud to be a 4-H'er" เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านการเกษตรศึกษาและการส่งเสริมงานด้านเยาวชนเกษตรที่ดำเนินงานมากว่า 1 ทศวรรษ รวมทั้งสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มยุวเกษตรกร สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นจิตสำนึกรักการเกษตรด้วยกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ สร้างความภูมิใจในการเป็นยุวเกษตรกร และเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนางานยุวเกษตรกรและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนางานเยาวชนในภาคการเกษตร ทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ และนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรอีกด้วย
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและเผยแพร่ความรู้ของกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ และหน่วยงานภาคีจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาด้านการพัฒนาเยาวชนในภาคการเกษตร รวมถึงผู้เข้าร่วมงานค่ายเยาวชนเกษตร, การบรรยายวิชาการสำหรับยุวเกษตรกร, การสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมยุวเกษตรกร และการขับเคลื่อนการพัฒนางานยุวเกษตรกร และกิจกรรมประกวดแข่งขันด้านการเกษตรของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โดยมีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 77 จังหวัด เข้าร่วมกว่า 750 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140