Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นิสิตแลกเปลี่ยน เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร Okayama University
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 22-08-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น จากโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนิสิต เพื่อการพัฒนาทางด้านการเกษตร และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง 3 ประเทศ ภายใต้โครงการ Summer School จำนวน 13 คน โครงการ GP Special Coure Program ฝ่ายการศึกษานานาชาติ สำนักทะเบียนและประมวลผล จำนวน 12 คน และ นิสิตจาก Universitas Negeri Semarang (UNNES) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140