Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 5 ทัศนศึกษาวิทยาเขตกำแพงแสน และปิดค่าย
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 10-09-2554เวลา : 08.00 น. ประกาศโดย : ดวงกมล ด้วงจุมพล  
 
กิจกรรมค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 5 วันที่ 10 กันยายน 2554 ช่วงเช้า ทัศนศึกษาเยี่ยมชมเกษตรกรรมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้การผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ ช่วงบ่าย นักเรียนนำเสนอผลงานของกิจกรรมนักคิดนักบริหาร การแนะนำหลักสูตรและการเข้าศึกษาในคณะเกษตร กำแพงแสน โดย อาจารย์ ดร.อัญมณี อาวุชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และ อาจารย์ ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ประธานโครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และกล่าวปิดค่าย ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/activitypicture/2554_09_10_agext5/index.html
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140