Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ดำเนินการสอบสัมภาษณ์การเข้าศึกษาต่อใน มก.กพส. ระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 15-11-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 หน่วยบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินการสอบสัมภาษณ์การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ให้แก่นักเรียนที่สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน 3 โควตา ได้แก่ 1)โควตา KU CONNECT มีนักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 คน 2)โควตาเด็กดีมีคุณธรรมฯ มีนักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรเกษตรศาสตร์ จำนวน 21 คน หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร จำนวน 4 คน และหลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร จำนวน 1 คน 3)โควตาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ 2561 (วมว.) ในหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140