Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Workshop on Research Manuscripts for International Publication รุ่นที่ 1
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 12-06-2561เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ กองบริหารทั่วไป ร่วมกับ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กาแพงแสน และกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ Workshop on Research Manuscripts for International Publication รุ่นที่ 1 ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร คณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ วิทยากรโดย Dr. Ian James WARRINGTON จาก Massey University, New Zealand มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 50 คน ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140