Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการพัฒนาวิชาการและโครงสร้างคณะเกษตร กำแพงแสน เชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.
จัดเมื่อวันที่ : 26-06-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการพัฒนาวิชาการและโครงสร้างคณะเกษตร กำแพงแสน (ปรับโครงสร้างคณะเกษตร กำแพงแสน) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างคณะเกษตร กำแพงแสน และการปฏิบัติงานร่วมกันตามยุทธศาสตร์คณะ (พ.ศ. 2561-2565) จากบุคลากรคณะ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140