Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการแนะแนวสัญจร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
สถานที่ : ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (สพม.31)
จัดเมื่อวันที่ : 20-11-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร. เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางกับวิทยาเขตกำแพงแสน ในโครงการแนะแนวสัญจร เพื่อแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (สพม.31)
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140