Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร ในงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2561
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 04-12-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้ดำเนินโครงการประกวดการแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สร้างสรรค์นวัตกรรม นำพาเกษตรยั่งยืน" มีจำนวนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 25 โรงเรียน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลแก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัล ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

มีผลการแข่งขันดังนี้
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
- นางสาวอารียา แก้วน้อย
- นางสาวศิริลักษณ์ สอนพวง
- นางสาวกัลยาณี วันดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
- นายกฤติพงศ์ สุวรรณศิริ
- นายกีรติ แพนพันธุ์อ้วน
- นายนันทวัฒน์ โพธิ์ภาณุพงศ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
- นายบุญชัย แดงสมใจ
- นายยุทธศักดิ์ เจียรวงศ์วาน
- นายศุภชาติ อุ่นเรือน
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
- นายณัฐดนย์ อริยธนาพงศ์
- นางสาวปิยนุช พ่วงพี
- นางสาวจีรนันท์ ไทยสนธิ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
- นางสาวสุธาสินี แซ่เล้า
- นายณัฐพล พรมพุทธวิไล
- นางสาวศรัญญา พุกนิลฉาย
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
- นางสาวบุญฑริก การะเวก
- นายพงศกร ปานดี
- นางสาววรรณวิสา วงษ์รัตน์

ภาพเพิ่มเติมตามลิงค์แนบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=1972065656214212
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140