Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 04-12-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้ดำเนินโครงการประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป ในงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "เกษตรแห่งอนาคต" มีจำนวนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งสิ้น 21 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสิ้น 24 โรงเรียน โดย รองศาสตรจารย์ ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัล ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

มีผลการแข่งขันดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
- เด็กหญิงธนัญญา หงษ์คำ
- เด็กหญิงญาณิศา ศรีรักษ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านดินโส
- เด็กหญิงแอร์
- เด็กหญิงสายพิณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
- เด็กหญิงสุภิญญา สระทองแร่
- เด็กหญิงอาทิตยา พวงพันธ์งาม
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่
โรงเรียนวัดทรงธรรม
- เด็กหญิงวิลาศิณี โยธินะเวคิน
- เด็กหญิงพีรยา ทับสีหา
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
- เด็กหญิงขวัญสุดา ใบศรี
- เด็กชายปัญญา ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
- นางสาวกรรณิกา ปทุมสูตร
- นางสาวพัชรี อู่อรุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
- นางสาวไพลิน บางคำหลวง
- นางสาวอาจรีย์ ชาวสวนแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
- นางสาวนรากร ประชุมศรี
- นางสาวทิวาพร สุดแสง
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี
- นายภานุ
- นายพรชัย จิตไพรงาม
โรงเรียนคงทองวิทยา
- นางสาวพรรณพษา ทาแก้ว
- นางสาวกรรณิการ์ พลายนุกูล

ภาพเพิ่มเติมตามลิงค์แนบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้ดำเนินโครงการประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป ในงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "เกษตรแห่งอนาคต" มีจำนวนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งสิ้น 21 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้ง
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140