Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการพบผู้ปกครองนิิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สถานที่ : ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 24-06-2562เวลา : 11.00 น. ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล  
 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจรรมโครงการพบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อพบปะและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายในคณะเกษตร กำแพงแสน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140