Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บุคลากร นำ นร. ร่วมนำเสนอผลงานโปสเตอร์วิชาการระดับนานาชาติ ต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระเทพฯในงาน TISF
สถานที่ : ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 08-01-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 8 มกราคม 2562 ดร.ดวงทิพย์ กันฐา นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา นำ นายธนพัฒน์ เข็มนิวัฒน์ นายสุทธิเชษฐ์ พงศ์หล่อพิศิษฏ์ และนายพิชากร อุตสาหะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ไปนำเสนอผลงานโปสเตอร์วิชาการระดับนานาชาติ ต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน TISF 2019 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140